Realizowane zadania

Plan Pracy Przedszkola na lata 2017 – 2019. Zadania:
1. Organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń dbania o zdrowie i bezpieczeństwo .
2. Tworzenie warunków pozwalających dziecku na samodzielną eksplorację otaczającej rzeczywistości.
3. Kreowanie wspólnie z instytucjami sytuacji, których źródłem jest pomoc słabszym i potrzebującym .

Roczny Plan Pracy Wychowawco – Dydaktycznej i Opiekuńczej w roku szkolnym 2018/2019.
Zadania:

1. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
2. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
3. Kształtowanie postawy szacunku w relacjach ze słabszymi i potrzebującymi we współpracy z instytucjami i organizacjami.
4. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych „Przedszkole Młodych Patriotów”.
5. Umożliwianie preorientacji zawodowej wychowankom przedszkola.


1. Roczny plan pracy wychowawczo –dydaktyczny i opiekuńczy w roku szkolnym 2018/2019:

 • Kształtowanie postawy szacunku w relacjach ze słabszymi i potrzebującymi we współpracy z instytucjami i organizacjami.
 • Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych - "Przedszkole małych patriotów".
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszący poziom integracji  sensorycznej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

  2. Przedszkolny system uniwersalnych wartości moralnych:

  Szacunek ( grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby).
  Uczciwość ( mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności, stosowanie zasady bezstronności
    i równości praw).
  Odpowiedzialność ( rzetelne wypełnianie swych obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia              
    konsekwencji własnych wyborów i zachowań).
  Odwaga ( rozumiana jako wartość moralna – podejmowanie trudnych , służących dobru decyzji oraz przeciwstawiania się złu).
  Samodyscyplina – umiar i rozwijanie własnego potencjału (umiar – umiejętność nałożenia sobie zdrowych ograniczeń, unikanie skrajności,     dążenie do ładu i równowagi, zdolność cieszenia się tym, co mamy).
  Pokojowość ( unikanie przemocy; postawa człowieka, który zawsze poszukuje rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich
    zainteresowanych stron oraz dobro ogólne).
  Sprawiedliwość ( uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy oraz prawość
    postępowania, czyli inaczej ludzka przyzwoitość, postępowanie „fair”).
  Szczęście, optymizm, humor ( poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości
    i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro).
  Przyjaźń i miłość ( przyjaźń – bliski i równoprawny związek między osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości,      zaufaniu, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności z przebywania razem).
  Solidarność ( pomoc ze szlachetnych pobudek).
  Piękno ( coś, co nas zachwyca i czyni lepszymi).
  Mądrość ( celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory).

  3. Przedszkolny system upowszechniania zainteresowań czytelniczych dzieci:
  • Udział w akcji „Cała polska czyta dzieciom”
  • Zabawy plastyczne w korelacji z utworami literackimi
  • Udział dzieci w konkursach, spotkaniach literackich, wystawach plastycznych, pokazach
  • Spotkania w Bibliotece Miejskie im. B.Prusa

  4. Przedszkolny system  polityki ochrony dzieci.


  5.Przedszkolny Zestaw Programów w roku szkolnym 2018/2019: 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

   1. Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” – autor: M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, J. Lendzion

 2. Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” – autor: M. Pleskot. A. Staszewska - Mieszek

 3. Program środowiskowy „Nie jestem gorszy” – autor: G. Różalska, A. Gębicka

 4. Program prozdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch”- autor: G. Różalska, A. Gębicka, M. Kwiecień, A. Pabijańczyk, T. Zarębska

 5. Program adaptacyjny dziecka „Witamy w Bajkowym Przedszkolu”” - autor: T. Zarębska, E. Kozłowska, J. Świder

 6. Program Powszechnej Dwujęzyczności – w domu, żłobku i przedszkolu – autor: Claire Selby

 7. Program własny „Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych z wykorzystaniem metody dobrego startu w wychowaniu przedszkolnym” – autor: M. Miszczak, J. Świder

 8. Ogólnopolski program wychowania przedszkolnego „Bezpieczne przedszkole” – A. Gabrysz, A. Baraniak

 9. Program środowiskowy „Czyste Powietrze wokół nas”

 10. Program ogólnopolski „Akademia Aquafresch”

 11. Program ogólnopolski „Kubusiowi Przyjaciele Natury”